วัดลครทำ

                   

       วัดไตรคลองข่อย เป็นวัดโบราณ เป็นวัดร้าง มีต้นไม้ปกคลุม เป็นป่ารก สร้างเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ป้จจุบันได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดกลางคลองข่อย สถานที่ตั้งอยู่ที่ ๘๒ หมู่ ๔ ต. คลองข่อย อ. โพธาราม จ. ราชบุรี  มีเนื้อที่โดยประมาณ ๑๑ ไร่ ด้านหน้าวัดหันไปทางแม่น้ำแม่กลอง

        ต่อมาเมื่อ ร.ศ. ๕๙ = พ.ศ. ๒๓๘๔ สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี เสด็จธุดงค์ไปพบวัดร้างแห่งนี้ คือวัดไตรคลองข่อย และได้ปักกลดพักแรมอยู่ ปัจจุบันคือบริเวณต้นโพธิ์ใหญ่ กลางลานวัด ในครั้งนั้นพระองค์ทรงสร้างพระสมเด็จข้างเม็ดบัวทองคำ ซึ่งชาวจีนนำทองคำมาถวาย (ทราบตามแผ่นจารึกที่ทรงจารไว้) ๑๐๘ องค์ ให้หลวงจีนซัวไซ และลูกเรือ ๓๙ องค์ ที่เหลือทรงบรรจุไว้ในพระเจดีย์ใหญ่ของวัดไตรคลองข่อย และในปีต่อๆมา ทรงสร้างวัตถุมงคลอื่นๆอีกหลายอย่าง เช่น พระสมเด็จแหวกม่านปางดีดน้ำพระมนต์ ร.ศ.  ๖๐, พระสมเด็จพระเจ้าห้าเมือง ร.ศ. ๖๑, พระสมเด็จเม็ดพระทาษ ร.ศ. ๖๒,   พระรูปเหมือนเนื้อผง ขนาดหน้าตัก ๑๗ นิ้ว ร.ศ.  ๖๓, พระสมเด็จมหาอำนาจ ร.ศ. ๖๓, พระกริ่งพระรูปเหมือนทองคำ ร.ศ. ๖๓,  พระกริ่งเนื้อผง รักรบราชบุรี (แจกทหารหาญ รักษาพระองค์ วังหลวง เมื่อนำทัพมารบกับพม่า และได้เมืองราชบุรีคืน) ร.ศ. ๖๓, พระสมเด็จหลัง ร. ๕ เนื้อทองคำ เงิน ทองแดง และสัมฤทธิ์ ร.ศ. ๖๕,  พระซุ้มกอ ร.ศ. ๗๐ เป็นต้น

        ในระหว่างที่ทรงจำพรรษาอยู่ที่วัดไตรคลองข่อยนั้นเป็นระยะเวลา ๑๒ ปี ทุกเย็นวันพฤหัสบดีได้เสด็จไปยังถ้ำ ๑๒ คูหา ซึ่งอยู่ในป่าลึกเขตทางภาคเหนือของจังหวัดกาญจนบุรี (ตามที่พบในแผ่นจารึก) ณ ที่นี่เองทรงพบกับท่านชินปัญชระ บอกสิ่งของที่จะใช้ในการสร้างพระอยู่ภายในถ้ำนี้ หากท่านผู้อ่านได้ใช้วิจารณญาณแล้วก็จะเกิดคำถามว่า ระยะทางจากวัดไตรคลองข่อย  จ. ราชบุรี ไปยัง ถ้ำ ๑๒ คูหา จ. กาญจนบุรี นั้น มีระยะทางร้อยๆ กิโลเมตร พระองค์ท่านเสด็จไปโดยวิธีใด? เป็นเรื่องที่น่าคิด น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง...  (เพราะพระองค์ท่านไม่ใช่พระสมมุติสงฆ์ธรรมดา อย่างที่หลายๆท่านเข้าใจ...)

         เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓ กระผม และสมาชิก ชมรม SomdejTo.com ได้เดินทางศึกษานอกสถานที่ ยังวัดไตรคลองข่อย จ. ราชบุรี ได้แสดงความประสงค์ต่อ ท่านเจ้าอาวาสวัด และมัคทายก ที่จะสร้างพระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ปางพระมหาโพธิสัตว์เจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ประทับนั่งบนบัลลังก์พญานาคราช ๓ ชั้น ๗ เศียร ขนาดหน้าตัก ๘๕ นิ้ว (เท่ากับพระชันษาของพระองค์ท่าน) และสร้างศาลากันแดดกันฝนครอบไว้ในเนื้อที่ 1 ไร่ มีลานจอดรถ และห้องน้ำพร้อม เพื่อเป็นการยืนยันพระมหาบารมีของพระองค์ท่านว่า... พระองค์ท่านได้มาสถิต และสร้างวัตถุมงคลไว้ ณ สถานที่นี้ จริง และตกทอดมาถึงกระผม อย่างละไม่กี่องค์ จึงนำมาทำประโยชน์ให้กับวัดนี้   กระผมจึงได้ปรึกษากับท่านทั้งสองว่า จะนำพระที่พระองค์ท่านสร้างที่วัดไตรคลองข่อย สมัยที่พระองค์ท่านยังมีพระชนม์ชีพอยู่ ออกมาให้ผู้ที่มีจิตเลื่อมใสศรัทธาทำบุญ เพื่อรวบรวมเงินมาสร้างพระรูปเหมือนดังกล่าว ฝ่ายกระผมจะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยจะตั้งคณะกรรมการ 4 ท่าน มีเจ้าอาวาส และบุคคลอื่นอีก ๑ ท่าน รวมเป็น ๒ ท่าน เป็นตัวแทนฝ่ายวัด ตัวแทนฝ่ายกระผม ๒ ท่าน เพื่อการประสานงานและการทำงาน ท่านเจ้าอาวาส และมัคทายก ได้ตอบรับข้อเสนอนี้เป็นอย่างดีมาก

         วัตถุมงคลที่ได้กำหนดให้ท่านที่เลื่อมใสศรัทธาได้ทำบุญ มีดังนี้:-

          ๑.   พระสมเด็จข้างเม็ดบัวทองคำ สร้างเมื่อ ร.ศ. ๕๙ = พ.ศ. ๒๓๘๔ ราคาเช่าบูชา องค์ละ ๔ ล้านบาท (มีแผ่นจารึก)

          ๒.   พระสมเ็ด็จแหวกม่านปางดีดน้ำพระมนต์ สร้างเมื่อ ร.ศ. ๖๐ = พ.ศ. ๒๓๘๕ ราคาเช่าบูชา องค์ละ ๒ ล้านบาท (มีแผ่นจารึก)

          ๓.   พระสมเด็จซุ้มกอ สร้างเมื่อ ร.ศ. ๗๐ = พ.ศ. ๒๓๙๕ ราคาเช่าบูชาองค์ละ ๑ ล้านบาท (มีแผ่นจารึก)

             หมายเหตุ                   

                       ๑.   ผู้ที่สนใจจะเช่าบูชา ติดต่อได้ที่เจ้าอาวาสวัดไตรคลองข่อยเท่านั้น  (เพราะของมีจำนวนน้อยมาก)

                             เบอร์โทรศัพท์ 089-515-5735

                       ๒.   กระผมจะมอบเงินที่ได้จากการเช่าบูชาพระในครั้งนี้ เป็นค่าซื้อที่ดิน และค่าก่อสร้างทั้งหมด

                                                                                        

                                                                                                                                       ขอบคุณครับ

                                                                                                                          อาจารย์ระฆัง   อริยทันโตศรี

 

บริเวณต้นโพธิ์ ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

 

         

 

 

 

 

บริเวณต้นโพธิ์ ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

บริเวณต้นโพธิ์ ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

 

                   สมเด็จโตข้างเม็ดบัวสมาธิ สร้างเป็นที่ระลึกแำก่หลวงจีน ซัวไซ เมื่อครั้งหลวงจีนได้นิมนต์ไปไร่ภูตผีปีสา บนเรือสำเภาใหญ่ด้วยน้ำมนต์อันศักดิ์สิก เป็นที่นับถือของหลวงจีนและลูกเรือ เป็นอย่างยิง และได้ฟากตัวเป็นศิษย์กันมากหลาย และได้ถวายทองคำเมืองจีนเพื่อให้มาสร้างพระเป็นรูปตัวอตมา เพื่อเป็นที่นับถือ และบูชา สร้าง ๑๐๘ องค์ ให้หลวงจีนซัวไซ และลูกเรือ ๓๙ องค์ เหลืออยู่ ประจุดพระเจดีย์ใหญ่วัดใต

สร้างพระพุทธรูปเสกบนเรือ ๙ วัน ๙ คืน เมื่อ ร.ศ. ๕๙ บูชาเทิดจะเกิดผลดีนักแล

 

 

บริเวณต้นโพธิ์ ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

บริเวณต้นโพธิ์ ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

        "...อาตมาสมเด็จโต เมื่อ ร.ศ. ๖๐ วันศุกรี่  ๙  เดือน ๗ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ฉันขรัวโต พร้อมด้วย พระอาจารย์ (สุข) และพระอาจารย์เฒ่า ได้ทำพิธีการสร้างพระพิมพ์ สมเด็จแวกม่านปลางดีน้ำพระมนต์ พิมพ์เล็ก ด้วยพงขาวเทพประธาน ของพระอาจารย์ (สุข) หนึ่งกำปั้นมือ และพงขาวเก้ายอดปราสาดเทวดาถวาย จากพระอาจารย์เฒ่า สองกำปั้นมือพร้อมด้วยพงขาวอัดคอเมคา เทพเทวดาเข้าทุมมุนนางฟ้าถวายไห้ สามกำปั้นมือ มาพสมน้ำก้อนตกจากฟ้า พร้อมฝน โดย พระพรหมประธานให้ โดยนำบาตมาตั้งกางแจ้งแล้วทำพิธีขอน้ำก้อน จากพระพรหม จะประธาณให้บาตละหนึ่งก้อน ก้อนละเท่าหัวแม่มือ และอาตมาพร้อมด้วยพระอาจารย์ทั้งสอง ได้ช่วยกันกดพิมพ์ พระสมเด็จแวกม่านดีน้ำมนต์อาตมากดได้ สร้างได้ แปดสิบห้าองค์ พระอาจารย์ (สุข) สร้างได้หนึ่งร้อยเก้าองค์ พระอาจารย์เฒ่าสร้างได้ หนึ่งร้อยสิบเจ็ดองค์ จะสร้างต่อไปก็กดพิมพ์พระไม่ติด และได้เกิดปาฏิหาร พงที่เหลืออยู่ในมือ ทั้งอาตมาและพระอาจารย์ทั้งสองได้หาย โดยที่อาตมาและพระอาจารย์ทั้งสองไม่รู้ตัวเลย อาตมาพร้อมด้วยพระอาจารย์ ทั้งได้ทำการปลุกเสกลงเหล็กจาน หลังพิมพ์พระด้วย และลงทาด้วยน้ำมันรัก เพราะพระนี้ถูกน้ำจะละรายหมด ได้ปลุกเสกเก้าวันเก้าคืน พระทั้งหมดได้นำใส่โถทองคำ สามโถ ของอาตมาได้นำติดตัวมายังวัด ของพระอาจารย์ทั้งสองได้ให้หลวงจีนสันทัดยนตรกรรม โต ณ เมืองราช (โทน ยินดี) นำแจกนายทหารใหญ่ทั้งหมดในวังหลวง อาตมาได้นำพระทั้งแปดสิบห้าองค์ เดินธุดงมายังเมืองเพชร และได้นำให้หลวงยั้งยืนรบใหญ่โดดสู้ (โท หนังดี) นำแจกนายทหารใหญ่ทั้งเมืองเพชร อาตมาจึงได้จารึกไว้เป็นหลักฐาน

ผู้ใดได้รับพระสมเด็จแวกม่านดีน้ำมนต์ เหมือนมีทองคำเท่าหัว กันหญิงร้องไห้ กันชายบวชศึก คนหนุ่มคึกออกศึกทั้งศก..."

 

บริเวณต้นโพธิ์ ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

บริเวณต้นโพธิ์ ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

              สร้างพระสมเด็จพระเจ้าห้าเมือง ที่ระลึกเจริญไมตรี ๕๐๐ องค์ เจ้าสัวเทียนเหลียง พ่อค่าใหญ่จีน นำว่านยารักษาโรค ๑๐๘ อย่างมาถวาย

               ๑       ได้ว่านอยู่ยงคงกระพันชาตรี ๑๐๘ จากพม่า

               ๑       ได้เม็ดพระธาษ จากเมืองลังกา

               ๑       ได้เหล็กใหลดำแดงอ่อน จากเขมร

               ๑       ได้น้ำไม้แก่นจัน จากอินเดีย

               ๑       ได้ดินถานพระประธาน ๗ หัวเมือง   สุโขทัย  ๑    กำแพงเพชร  ๑    ลพบุรี  ๑     ศีรอยุธยา   ๑   กาญจน   ๑    สุพรรญ  ๑   เมืองเพชร  ๑  

                 ปุกเษก ๑ ไตรมาศ  ก่างแจ้ง  ก่างวัน  ก่างเดือน  ก่างคืน  ๑  ฟนตกฟ้าร้อง  น้ำนองไหลมา

              

บริเวณต้นโพธิ์ ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

บริเวณต้นโพธิ์ ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

 

                  สร้างพระสมเด็จ  เม็ดพระทาษ  ๒๐๐๐   องค์   แจกชาวจีน เซื่องให  ที่มาค่าขายเมืองราชบุรี  เป็นที่ระลึก  วัดใตคลองข่อย

                   กันเรือนฟ้ำ        คนตกน้ำตาย       ค่าขายไม่ดี        สัตตรีมีชู้           คนรู้ไม่ถึงการ         สันดานชั่ว   

เมื่อ   ร.ศ   ๖๒   วัดใต

 

 

บริเวณต้นโพธิ์ ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

บริเวณต้นโพธิ์ ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

 

สร้างพระสมเด็จมหาอำนาจ

ได้พงมหาอำนาจมาจากพระประธาณเมืองพระปฐมเจดีย์

จากพระประธาณเมืองสุพรรณบุรี วัดป่าเลไร่ 

จากพระประธาณกาญจนบุรี  วัดประดู่ฉิมพี 

จากพระประธาณ เมืองเพชร  วัดขุณตาล 

พระประธาณเมืองราชบุรี  วัดหลวง

 

 

บริเวณต้นโพธิ์ ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

บริเวณต้นโพธิ์ ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

 

 

บริเวณต้นโพธิ์ ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

บริเวณต้นโพธิ์ ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

สมเด็จโต  สร้างแจกนายทหาร  หาร รักศาพระองค์ วังหลวง

เมื่อนำทับมารบที่  ทีราชบุรีกับพม่า และได้เมืองราชบุรีคืนมาคลอง

สมเด็จ โต  แจกพระกริ่ง ๔๔๐๐ องค์  เมือ  ๖๓

 

 

บริเวณต้นโพธิ์ ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

บริเวณต้นโพธิ์ ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

 

ฉันจ๊ะ  ขรัวโต  เดินธุดงมาวัดไตร  ราชบุรี  เมือ  ร.ศ. ๗๐ และได้นำแม่พิมพ์ พระสมเด็จซุ้มกอพิมพ์เล็ก

ได้รับถวายมาจากพระอาจารย์ สุก (ไก่เถื่อน) เป็นพิเศษ และได้พงปันธมัง  พงตรีนะสิงเห  จากพระอาจารย์สุก อีกเป็นพิเศษ

และได้พง มังศะ จาก พาษีัมัดตะ  เมืองสุโขทัย

ได้พงพุทธมะศีร  จากพระอาจารย์คำศีร พู้มีอายุ ๑๐๙ ปี จากเมืองเชียงใหม่

ได้พงพุทธเวทย์ จากพระอาจารย์ ขัวให่ญ จากเมืองกรุงศีรอยุธยา  พู้มีอายุ  ๑๑๙ ปี

ได้พงกุดสมาร  จากภาณพระพุทธ  จากเมืองพิณุโลก

ได้พงขุนแพนสดุ้งมาร  จากกองถ่านย่างกุมาร ที่วัดป่าเลไร  เมืองสุพรรณ

                   มาพสมกับน้ำค้าง ไม่ลรายตอนตะวันตรงหัว หนึ่งร้อยเก้าหยด มาพสมด้วยน้ำพึ่งให้จากลังพึ่ง โดยเอาใบตองไปลองใต้ลังพึ่ง  หนึ่งร้อยเก้าหยด      มาพสมกับน้ำพระพุทธมนต์ จากหัวเมืองต่าง ทีละเก้าหยด

ฉันได้นำมาพสมกัน สร้างใว้เป็นพระสมเด็จซุ้มกอ สองร้อยเก้าองค์

ปลุกเสก  กางวัน  กางคืน  ตลอดไตรมาต  ได้ใส่โถสังขโลก  ประจุดพระเจดีย  พู้ใดได้พบ จงเก็บรักษาบูชาด้วย

สามจบ  โชคลาภ  เมตตาดีนัก  คงกระพันชาตรีเป็นหนึ่ง

 

 

บริเวณต้นโพธิ์ ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

บริเวณต้นโพธิ์ ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

 

 

บริเวณต้นโพธิ์ ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

บริเวณต้นโพธิ์ ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

 

อาตมา สมเด็จโต เมื่อ ร.ศ. ๗๕ วัดไตเมืองราช

อาตมาได้สร้างพระกริ้ง จ.ป.ร. ด้วยทองคำพระราชธานนำถวาย ร. ๔ เป็นพิเศษ ๘๕ องค์

ใส่ประจุดพระเจดีย์วัดไตอีก ๘๕ องค์  ใส่โถไก่ใบเล็กไว้ ๔ โถ

 

อาตมาสร้างพระกริ้งประธาลพร จ.ป.ร. ประจุดพระธาตุเม็ดไว้เป็นพิเศษ  ระเบิดน้ำปลุกเสก ตลอดไตรมาตดีนัก

พู้ใดใว้บูชาจะเกิดโชคลาภ เมตตามหานิยม ถ้าจะข้าขายดี  จงนำพระกริ้งนี้ทำน้ำพระพุทะมนต์แล้ว พรหมสิ่งของจะขายดีนัก

 

ถ้าจะเดินทางหรือเข้าหาเจ้า  จงนำพระกริ้งวงหัว เก้าครั้ง พร้อมเสกด้วย พระเจ้าหัวเก้าครั้ง นะ โม พุท ธา ยะ